Villkor för användning av Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö

Villkor för användning av Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö

1. Utvecklings och utbildningsmiljön

Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö (nedan utvecklings- och utbildningsmiljön) upprätthålls av Lantmäteriverket och är avsett för externa användare för att testa användningen av Geodataplattformen samt för utbildning och testbruk av Geodataplattformen. Användningstillstånd till utvecklings- och utbildningsmiljön kan beviljas till organisationer med avsikten att utreda och utveckla vilka möjligheter organisationen har att i ett senare skede ansluta sig till Geodataplattformens produktionsversion eller med avsikten att utreda och utveckla sina möjligheter att i ett senare skede överföra sina datamaterial till Geodataplattformens produktionsmiljö. Utvecklings- och utbildningsmiljön är separat från den egentliga produktionsmiljön och inga data överförs från utvecklings- och utbildningsmiljön till produktionsmiljön.

2. Parter

Lantmäteriverket (nedan LMV) kan bevilja användningstillstånd till en organisation som använder utvecklings- och utbildningsmiljön (användningstillståndsmottagaren). Användningstillståndet beviljas till organisationen. Den organisation som beviljats användningstillstånd söker separat tillstånd att använda tjänsten till sådana Användare som inom organisationen har rätt att använda utvecklings- och utbildningsmiljön.

3. Användningssyfte

Användaren av denna utvecklings- och utbildningsmiljö har rätt att använda miljön för att testa den, för att utveckla dataproducenternas system och för att utbilda personal. Det är förbjudet att använda tjänsten för andra syften.

4. Datamaterial som produceras

Datamaterial som produceras för utvecklings- och utbildningsmiljön kan vara påhittade och behöver inte motsvara verkligheten.

  • Användaren är medveten om att de datamaterial som finns eller har producerats i utvecklings- och utbildningsmiljön inte är pålitliga.
  • Användaren ansvarar för att den har alla rättigheter till de datamaterial som den för in i utvecklings- och utbildningsmiljön och därmed rätt att överlåta datamaterial till utvecklings- och utbildningsmiljön.
  • Användaren har inte rätt att lägga till eller producera i utvecklings- och utbildningsmiljön sådana uppgifter varifrån fysiska personer kan direkt identifieras. Sådana uppgifter är exempelvis en fysisk persons namn och personnummer.
  • Användaren är medveten om att datamaterial som finns i eller producerats för utvecklings- och utbildningsmiljön är tillgänglig för alla som loggat in i miljön, alltså även användare inom andra organisationer som har användningstillstånd till miljön.

LMV har rätt att vid behov ta bort datamaterial i utvecklings- och utbildningsmiljön.

Datamaterialen är tillgängliga och kan bearbetas endast i utvecklings- och utbildningsmiljön. Det är tillåtet att använda skärmdumpbilder i utbildningssyfte. Utan Lantmäteriverkets tillstånd är det förbjudet att på något annat sätt avskilja datamaterialheheter från tjänsten genom att exempelvis överföra eller kopiera datamaterial från utvecklings och utbildningsmiljön.

5. Inloggning i tjänsten

Användaren identifierar sig personligt i tjänsten med hjälp av Suomi.fi-identifikation.

LMV kan förhindra användningen av tjänsten, om Användningstillståndsmottagaren eller en Användare som fungerar för dess räkning har gjort något som strider mot användningstillståndet som beviljats organisationen, Geodataplattformens allmänna användningsvillkor, dessa användningsvillkor eller god sed. LMV har också rätt att tillfälligt stoppa tillträdet till utvecklings- och utbildningsmiljön om detta är nödvändigt med tanke på miljöns funktion. Inloggningsrätten till tjänsten tas bort om Användaren inte har loggat in i tjänsten på mer än två år.

6. Upphovsrätter

Upphovsrätterna som berör utvecklings- och utbildningsmiljön tillhör LMV eller andra organisationer som utvecklar miljön. Upphovsrätterna som berör datamaterial som lagts till eller producerats i utvecklings- och utbildningsmiljön tillhör den som lagt till eller producerat datamaterialet. Genom dessa användningsvillkor eller genom användning av utvecklings- och utbildningsmiljön överförs inga immateriella rättigheter mellan parterna.

7. Relation till villkoren som berör användningstillståndet till utvecklings- och utbildningsmiljön

LMV och den organisation som beviljats användningstillstånd har avtalat separat om beviljande av användningstillstånd genom att organisationen har beviljats användningstillstånd enligt villkoren som beskrivs i tillståndet. LMV och den organisation som beviljats användningstillstånd har avtalat separat om ansvar, även skadeståndsanvar, och övriga villkor genom det användningstillstånd som beviljats organisationen.

Dessa villkor för användning av utvecklings- och utbildningsmiljön är avsedda att gälla Användaren i en organisation som beviljats användningstillstånd och genom dessa ändras inte de ansvar och villkor mellan LMV och organisationen som beviljats användningstillstånd som parterna avtalat om i det beviljade användningstillståndet.  Om de här beskrivna villkoren som gäller användning av utvecklings- och utbildningsmiljön står i strid med de villkor som berör användningstillståndet, tillämpas användningstillståndsvillkoren i första hand.

8. Ändringar i villkoren som gäller användning av utvecklings- och utbildningsmiljön

LMV förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera dessa anvädningvillkor vid behov för att upprätthålla och använda utvecklings- och utbildningsmiljön.
Om dessa villkor uppdateras, ska Användaren godkänna de uppdaterade villkoren för att fortsätta användningen av utvecklings- och utbildningsmiljön. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner Användaren de uppdaterade villkoren.

9. Utveckling av utvecklings- och utbildningsmiljön

LMV ansvarar för upprätthållande av utvecklings- och utbildningsmiljön samt tillsammans med andra användare av utvecklingen av miljön. Trots att ett till organisationen beviljat användningstillstånd är i kraft kan LMV avsluta upprätthållandet av utvecklings- och utbildningsmiljön eller ersätta den med en ny motsvarande miljö.

Det är möjligt att anmäla brister eller tekniska ärenden som noteras i vid användning av utvecklings- och utbidningsmiljön till LMV för att utveckla miljön. Anmälningarna ska skickas via organisationens kontaktperson i tekniska ärenden.

10. Tillämpad lagstiftning

På utvecklings- och utbildningsmiljön och användningen av den tillämpas Finlands lag.

 

Ladda ner villkor för användning (PDF)