Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön käyttöehdot

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön käyttöehdot 

1. Kehitys- ja koulutusympäristö

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristö (jäljempänä kehitys- ja koulutusympäristö) on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ulkoisille käyttäjille tarkoitettu paikkatietoalustan käyttämisen testaamiseen, kouluttamiseen ja koekäyttöön tarkoitettu ympäristö. Kehitys- ja koulutusympäristöön voidaan myöntää käyttöoikeus sellaisille organisaatioille, joiden tarkoituksena on selvittää ja kehittää organisaationsa mahdollisuutta myöhemmin liittyä Paikkatietoalustan tuotantoversioon tai joiden tarkoituksena on selvittää ja kehittää mahdollisuuttaan siirtää myöhemmin aineistoja Paikkatietoalustan tuotantoympäristöön. Kehitys- ja koulutusympäristö on varsinaisesta Paikkatietoalustan tuotantoympäristöstä erillinen ympäristö, eikä kehitys- ja koulutusympäristöstä viedä tietoja tuotantoympäristöön.

2. Osapuolet

Maanmittauslaitos (jäljempänä MML) voi myöntää käyttöoikeuden kehitys- ja koulutusympäristöä käyttävälle organisaatiolle (Käyttöoikeuden saajalle). Käyttöoikeus on organisaatiokohtainen. Käyttöoikeuden saaneesta organisaatiosta haetaan erikseen oikeudet palvelun käyttöön niille Käyttäjille, joilla organisaatiossa on oikeus käyttää kehitys- ja koulutusympäristöä. 

3. Käyttötarkoitus

Tämän kehitys- ja koulutusympäristön Käyttäjällä on oikeus käyttää kehitys- ja koulutusympäristöä sen testaamiseen, tiedon tuottajien järjestelmien kehittämiseen sekä henkilöstön kouluttamiseen. Palvelun käyttäminen muuta tarkoitusta varten on kielletty.

4. Tuotettava aineisto

Kehitys- ja koulutusympäristöön tuotettava tieto voi olla keksittyä, eikä sen tarvitse vastata reaalimaailman tilannetta.

  • Käyttäjä on tietoinen, ettei kehitys- ja koulutusympäristössä oleva tai siihen tuotettu aineisto ole välttämättä luotettavaa. 
  • Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on kaikki oikeudet kehitys- ja koulutusympäristöön lisäämäänsä aineistoon ja siten oikeus luovuttaa aineistoa kehitys- ja koulutusympäristöön. 
  • Käyttäjällä ei ole oikeutta tuottaa sellaista henkilötietoa kehitys- ja koulutusympäristöön, josta luonnollinen henkilö on suoraan tunnistettavissa. Tällaista henkilötietoa ovat esimerkiksi luonnollista henkilöä koskeva nimi ja henkilötunnus.
  • Käyttäjä on tietoinen siitä, että kehitys- ja koulutusympäristössä oleva tai siihen tuotettu aineisto on kaikkien ympäristöön kirjautuneiden ja siten myös muiden käyttöoikeuden saaneiden organisaatioiden käyttäjien nähtävillä.

MML:lla on tarvittaessa oikeus poistaa kehitys- ja koulutusympäristöön tuotettu tietoaineisto. 

Aineisto on käytettävissä ja muokattavissa vain kehitys- ja koulutusympäristössä. Kuvaruutukaappausten näyttäminen koulutustarkoituksiin on sallittu. Aineistokokonaisuuksien kaikenlainen muu irrottaminen palvelusta, kuten aineiston siirtäminen tai kopioiminen kehitys- ja koulutusympäristöstä, ilman Maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty.

5. Palveluun kirjautuminen

Palveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisesti Suomi.fi-tunnistuksen avulla. 

MML voi estää palvelun käytön, jos Käyttöoikeuden saaja tai sen lukuun toimiva käyttäjä on toiminut organisaatiolle myönnetyn käyttöoikeuden, paikkatietoalustan yleisten käyttöehtojen, näiden käyttöehtojen, lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesti. MML:lla on myös oikeus tilapäisesti estää pääsy kehitys- ja koulutusympäristöön, mikäli tämä on kehitys- ja koulutusympäristön toiminnan kannalta tarpeen. Oikeus palveluun kirjautumiseen poistetaan, mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun yli kahteen vuoteen. 

6. Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet kehitys- ja koulutusympäristöön kuuluvat MML:lle tai muille ympäristöä kehittäville organisaatioille. Tekijänoikeudet kehitys- ja koulutusympäristöön lisättyyn tai tuotettuun aineistoon kuuluvat tiedon lisääjälle tai tuottajalle. Näillä käyttöehdoilla tai kehitys- ja koulutusympäristön käytöllä ei siirretä immateriaalioikeuksia osapuolten välillä.

7. Suhde kehitys- ja koulutusympäristön käyttöoikeutta koskeviin ehtoihin

Käyttöoikeuden myöntämisestä on sovittu erikseen MML:n ja käyttöoikeuden saaneen organisaation välillä myöntämällä organisaatiolle käyttöoikeus siinä kuvatuin ehdoin. Vastuista, kuten myös vahingonkorvausvastuusta, sekä muista ehdoista on sovittu erikseen MML:n ja käyttöoikeuden saaneen organisaation välillä organisaatiolle myönnetyssä käyttöoikeudessa. 

Nämä kehitys- ja koulutusympäristön käyttöehdot ovat tarkoitettu käyttöoikeuden saaneen organisaation Käyttäjää koskeviksi ehdoiksi eikä niillä muuteta MML:n ja käyttöoikeuden saaneen organisaation välisiä vastuita ja ehtoja, joista on sovittu myönnetyssä käyttöoikeudessa. Mikäli tässä kuvatut kehitys- ja koulutusympäristön käyttöehdot ovat ristiriidassa käyttöoikeutta koskevien ehtojen kanssa, tulevat käyttöoikeutta koskevat ehdot sovellettavaksi ensisijaisena.

8. Kehitys- ja koulutusympäristön käyttöehtojen muutokset

MML pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää näitä käyttöehtoja tarvittaessa kehitys- ja koulutusympäristön ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi. Mikäli näitä ehtoja päivitetään, tulee Käyttäjän kehitys- ja koulutusympäristön käyttämisen jatkamiseksi hyväksyä päivitetyt käyttöoikeuden ehdot. Palvelun käyttämisen jatkamisella Käyttäjä hyväksyy päivitetyt ehdot.

9. Kehitys- ja koulutusympäristön kehittäminen

MML vastaa kehitys- ja koulutusympäristön kehittämisestä muiden käyttäjien ohella ja ympäristön ylläpidosta. MML voi organisaatiolle myönnetyn käyttöoikeuden voimassaolosta huolimatta lopettaa kehitys- ja koulutusympäristön ylläpidon tai korvata sen uudella vastaavalla ympäristöllä. 

Kehitys- ja koulutusympäristön käyttämisen yhteydessä havaituista puutteista tai teknisistä seikoista on mahdollista ilmoittaa MML:lle kehitys- ja koulutusympäristön kehittämiseksi. Ilmoitukset tulee toimittamaa organisaation teknisen yhteyshenkilön kautta.

10. Sovellettava laki

Kehitys- ja koulutusympäristöön ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia. 

 

Lataa käyttöehdot PDF:nä