Geodataplattformen

Geodataplattformen är en digital servicehelhet som samlar upp geodata som upprätthålls av olika aktörer så att de i högre grad kan utnyttjas av användare. Målet är att förenhetliga och förbättra den offentliga förvaltningens e-tjänster, förbättra det informationsbaserade beslutsfattandet och göra det mer transparent samt att minska kostnaderna inom den offentliga förvaltningen. Vi är ett av de första länderna i Europas som har börjat driva ett dylikt banbrytande projekt.

Projektets första skede avslutas i slutet av år 2019.

Geodataplattformen byggs inom projektet för en gemensam geodataplattform för den offentliga förvaltningen. Projektet är en del av regeringens spetsprojekt Offentliga tjänster digitaliseras.

Projektet för en geodataplattform består av åtta delprojekt.

I delprojekten skapas bl.a.

  • Den nationella terrängdatabasen (KMTK) och anslutande gränssnittstjänster med vilka geodata kan matas in, sökas och utnyttjas. År 2018 publiceras en betaversion som dataproducenterna kan testa.
  • Ett gemensamt, harmoniserat sätt (t.ex. begreppsmodeller) för att avbilda och producera geodata för alla aktörer. På detta sätt kan man producera sinsemellan kompatibla data som kan hanteras med hjälp av geodataplattformen.
  • Nya sätt att producera bättre geodata av högre kvalitet med olika tekniska metoder. I projektet deltar forskare som tillsammans med producenter och användare av geodata kartlägger och avbildar de bästa möjliga förfarandena för att producera geodata.
  • Det nationella adressystemet, Det nationella laserskanningsprogrammet och en hel del annat innehåll som underlättar insamlingen och underhållet av geodata och som aktörer inom den offentliga förvaltningen har nytta av.

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för projektet. I beredningarna och genomförandet deltar Finansministeriet, Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Lantmäteriverket samt många samarbetsparter från den privata och offentliga sektorn.

Lantmäteriverket genomför sex av de åtta delprojekten. Dessutom deltar flera tiotal av Lantmäteriverkets anställda i genomförandet av geodataplattformen.

Mer information om projektet finns på Geodataplattformens webbplats (på finska). Du kan följa projektet (på finska) på Twitter och Facebook. Videomaterial från projektet lagras på dess YouTube-kanal.

Du kan även prenumerera på projektets nyhetsbrev här på finska.

Du kan skicka frågor och kommentarer om projektet till info(a)paikkatietoalusta.fi.