Tiedonkeräystekniikat

Maastotiedon laatukäsikirjat

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) -ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paikkatietovarannon eli Kansallisen maastotietokannan.

Laatukäsikirjat ovat osa Kansallisen maastotietokannan laatumallia. Siinä kuvataan laatumittarit, laatuvaatimukset ja laadunvarmistuksen menetelmät.

KMTK-ohjelmassa tuotetut laatukäsikirjat ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

KMTK Laadunhallintajärjestelmä -dokumentissa kuvataan Kansallisen maastotietokannan (KMTK) laadunhallintajärjestelmä. Dokumentissa kuvataan laadunhallinnan osa-alueet, suunnittelun, ohjauksen ja laadunvarmistuksen mekanismit sekä MML tuotannon laadunohjauksen ja laadunvarmistamisen prosessit. KMTK tulee olemaan vektoriformaatissa oleva paikkatietovaranto, josta on saatavilla perustiedot fyysisestä ympäristöstä kuten rakennuksista, tiestöstä, vesistöstä, korkeussuhteista, maanpeitteestä ja nimistöstä. KMTK on osa perusrekisteri-infrastruktuuria.

Kartoitusmenetelmäoppaat ja -selvitykset

Kuntien tuotantoprosessit -projekti (KMTK-Kuntapro) selvitti, miten mobiilikartoitusta (MMS, mobile mapping system) ja miehittämättömiä ilma-aluksia (RPAS, remotely piloted aircraft system) hyödyntäviä kartoitusmenetelmiä voidaan käyttää kuntien ja Kansallisen maastotietokannan paikkatietovarantojen ylläpidossa. Projektissa tehtiin myös nykytilaselvitys kuntien nykyisistä paikkatiedon ylläpidon prosesseista. 

Projektissa tuotettiin selvityksiä ja pilotoitiin MMS- ja RPAS-menetelmiä paikkatiedon tuotannossa taajama-alueilla. Lopputuloksena syntyi ohjeistus kunnille mahdollisiin mobiilikartoitukseen tai RPAS-menetelmiin perustuvien tuotantoprosessien käyttöönotolle omassa tuotannossaan.

Kansallinen laserkeilausohjelma

Uutta kansallista laserkeilausohjelmaa suunnitellaan Laser2020-projektissa. Tavoitteena on, että kun Suomi saadaan kokonaisuudessaan laserkeilattua vuonna 2019, aloitetaan tämän jälkeen uudet laserkeilaukset kansallisen ohjelman mukaisina.

Laserkeilaustekniikan kehittyminen mahdollistaa entistä tarkempien eli pistetiheydeltään suurempien aineistojen kustannustehokkaan keräämisen laajoiltakin alueilta. Laser2020 -projektissa määritellään optimaalinen pistetiheys, alueiden tuleva keilaussykli sekä ohjelman rahoitusmalli.

Kansallinen laserkeilausohjelma mahdollistaa mm. Kansalliseen maastotietokantaan kerättävät koko maan kattavat 3D rakennustiedot.

Laser2020 -projekti ja keilausohjelma toteutetaan yhteistyöhankkeena useiden eri toimijoiden kesken.

Uudet teknologiat testauksessa

Paikkatietoalusta -hankkeessa käynnistyy maaliskuussa 2018 uusi projekti, jossa tutkitaan mahdollisuuksia käyttää viistoilmakuvausta, 360-kuvausta ja muita kuvauksia uusina kuvatiedon lähteinä paikkatiedon tuotannossa kunnissa osana tulevaa kansallista maastotietokantaa.

Projektin tavoitteina ovat:

  • käyttötapausten selvittäminen sekä kyselyin että koetöiden perusteella
  • teknologiaselvityksen suorittaminen
  • automatisointiasteen arviointi
  • kustannustehokkuuden arviointi
  • suositusten antaminen uusissa kuvamittausteknologioissa huomioitavista teknisistä yksityiskohdista