Maankäyttö kunnissa

Maankäyttöpäätöksistä tärkeimmät liittyvät kaavoitukseen. Kaavoituksella on suora vaikutus kiinteistöjen taloudelliseen arvoon, mutta myös ympäristö- ja luontoarvoihin.

Kunnissa tuotetaan esimerkiksi asemakaavoja sekä muita maankäyttöpäätöksiä, kuten rakennuslupia ja -kieltoja.

Kaavatietojen käyttöä vaikeuttaa nykyisin se, että niiden tuottamiseen ei ole yhteisesti sovittua rakennetta ja formaattia, vaan eri kunnista saatava tieto on erimuotoista. Tiedon tulkitseminen ja kaavatietoja käyttävien sovellusten, työkalujen, analyysien ja raporttien laatiminen on työlästä, kun kaavojen tietosisällön, formaattien ja toimitustapojen kirjo on niin suuri.

Tavoitteena on, että jatkossa eri kuntien kaavatiedot olisivat olennaiselta tietosisällöltään ja formaatiltaan yhteneviä ja ne saisi helposti käyttöön yhteisen jakelukanavan kautta. Paikkatietoalustan Maankäyttöpäätökset-hanke tukee ja kannustaa kuntia ja kaavakonsultteja uusien työmenetelmien käyttöönotossa. Ohjelmistotaloja tuetaan kaavoitussovellusten muuttamisessa tuottamaan ja käyttämään kansallisen tietomallin mukaista kaavatietoa. 

Miten mukaan?

Maankäyttöpäätökset-osahankkeessa toteutetaan vuosien 2018-2019 aikana Kuntapilotti-projekti, jossa kumppanuuskunnat, yritykset ja osahanke yhdessä määrittävät ja tuottavat ehdotuksen uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tietomallipohjaisista tieto- ja prosessimäärittelyistä asemakaavoitukseen. Samalla pilotoidaan mm. Kansallinen maastotietokanta (KMTK) osahankkeessa tuotettavaa uudenlaista suunnittelun lähtötietoaineistoa.

Mitä hyötyä kaavoituksen digitalisaatiosta on kunnille?

Kaavoituksen digitalisoinnista ja kaavatiedon yhtenäisen tietorakenteen käytöstä on kunnille useita hyötyjä.

  1. Resursseja vapautuu. Standardoidussa rakenteessa olevan tiedon tarjoaminen käyttöön verkon kautta, rajapintapalvelun avulla, vapauttaa resursseja kunnissa tiedon luovutuksesta (pyyntöjen käsittelystä, datan irrotuksesta, formaattimuunnoksista jne.) muihin tehtäviin. 
  2. Yhteistyö sujuvoituu. Koska maankäyttöpäätöstiedot ovat olennaisia lähtötietoja useille eri toiminnoille, standardoidun tietorakenteen käyttö tehostaa monia kuntien tehtäviä. Tietoja käyttävät prosessit (esim. kaavan käsittelyvaiheet, lupaprosessit, infrasuunnittelu) voidaan hoitaa digitaalisesti ja virittää mahdollisimman tehokkaiksi, kun maakäyttöpäätöstiedot ovat helposti saatavilla standardoidussa, rakenteisessa muodossa. Saman tietorakenteen käyttö eri kunnissa mahdollistaa paremman yhteistyön sekä kunnan sisäisten että kuntien välisten prosessien kehittämisessä.
  3. Riippuvuus yhdestä ohjelmistotoimittajasta vähenee. Yhtenäinen tietorakenne ohjaa ohjelmistotoimittajat laatimaan järjestelmiä, jotka käyttävät hyväkseen standardimuodossa tarjolla olevaa tietoa. Järjestelmien yhteentoimivuus paranee, kun sovellusten lähtö- tai tulostietona on sovitussa muodossa oleva tieto. Näin kuntien riippuvuus ohjelmistotoimittajista vähenee, ja mahdollisuus kilpailuttaa ohjelmistohankintoja paranee.
  4. Kaavatöiden tilaaminen helpottuu. Kunnan käyttämillä kaavakonsulteilla on velvollisuus varmistaa, että heidän tuottamansa tieto on yhdenmukaista kaavan kansallisen tietomallin kanssa. Riippuvuus konsultista vähenee, kun kaikki konsultit tuottavat samanmuotoista kaavatietoa ja voivat myös käyttää hyväkseen toistensa tuottamia tietoja. Siten myös konsulttien suunnittelutarjoukset ovat entistä vertailukelpoisempia.
  5. Kaavatiedon ylläpito ja käyttö helpottuvat. Kun kunnan ja kaavakonsulttien tuottamat kaavatiedot ovat yhteensopivia, kaavatietojen käsittely kunnassa helpottuu ja ajantasakaavan tuottaminen yksinkertaistuu. Kun vanhat, voimassa olevat kaavat on digitoitu, voidaan helposti yhdistää samanmuotoiset, voimassa olevat kaavat ajantasakaavaksi. Siitä voidaan edelleen tuottaa nykyistä helpommin tilastoja ja raportteja viranomaiskäyttöön.
  6. INSPIRE-julkaiseminen helpottuu. Kuntien INSPIRE-velvoite kaavatietojen julkaisemisesta helpottuu. Standardoidun tietomallin mukaisesta tiedosta on helppo tuottaa EU:n INSPIRE-direktiivin edellyttämän tietopalvelun mukainen tieto. Kun tietomallin mukainen kaavatieto viedään Paikkatietoalustaan, järjestelmä hoitaa INSPIREn edellyttämän kaavatiedon julkaisun kunnan puolesta. Tällöin myös käyttäjät hyötyvät, kun saavat kaavatiedot eri kunnista samassa muodossa, samasta palvelusta. 

Tutustu lisämateriaaleihin

Tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen kansainväliset vähimmäisvaatimukset