Maankäyttö kunnissa

Maankäyttöpäätöksistä tärkeimmät liittyvät kaavoitukseen. Kaavoituksella on suora vaikutus kiinteistöjen taloudelliseen arvoon, mutta myös ympäristö- ja luontoarvoihin.

Kunnissa tuotetaan esimerkiksi asemakaavoja sekä muita maankäyttöpäätöksiä, kuten rakennuslupia ja -kieltoja.

Kaavat ja muut maankäyttöpäätökset tuotetaan ja ylläpidetään tällä hetkellä hajallaan eri toimijoiden prosesseissa ja järjestelmissä. Päällekkäisen työn lisäksi ongelmana on maankäyttöpäätöstietojen hyödynnettävyys: niitä ei voida hyödyntää sähköisessä muodossa keskenään tai muiden paikkatietojen kanssa.

Maankäyttöpäätökset osahankkeessa määritetään keskeisille maankäyttöpäätöstiedoille yhteiset tietorakenteet ja rajapinnat. Tiedot saadaan yhtenäisiä käyttäjille paikkatietoalustan kautta. Osahanke mahdollistaa muun muassa:

  • sujuvamman viranomaistoiminnan
  • kansalaisille helpomman tiedonsaannin ja osallistumisen maankäytön suunnitteluun
  • yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Miten mukaan?

Maankäyttöpäätökset -osahanke toteutetaan yhteistyössä kuntien sekä kaava- ja järjestelmäkonsulttien kanssa vuosina 2018-2019 Kuntapilotti-projektissa.

Kuntapilotti-projektissa kumppanuuskunnat, yritykset ja osahanke määrittävät tulevaa tietomallipohjaista asemakaavaa ja rajapintaratkaisuja paikkatietoalustaan. Samalla pilotoidaan mm. Kansallinen maastotietokanta (KMTK) osahankkeessa tuotettavaa uudenlaista suunnittelun lähtötietoaineistoa.

Ennen kuntapilottia toteutettiin osahankkeen ensimmäinen vaihe, nykytilakartoitus. Kaikkiaan tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää tutkitaan neljän erillisen, toisiaan tukevan osahankkeen avulla.

Tutustu Maankäyttö-hankkeen tuloksiin

Tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen kansainväliset vähimmäisvaatimukset