3. Rakennus

Rakennus: Vapaasti seisova, itsekantava, pysyvä, maan päällä tai maan alla oleva rakenne, joka on tarkoitettu ihmisten oleskeluun (esim. työ- tai vapaa-ajankäyttö), asumista varten ja/tai suojaksi ihmisille, eläimille tai tavaroille. (Määritelmä ”maan päällä tai maan alla” on INSPIRE:n ja CityGML:n mukainen.)

RakennuksenOsa: Rakennuksen osat, jotka lasketaan mukaan ominaisuustiedoissa ilmoitettuihin arvoihin. Jo yksi RakennuksenOsa muodostaa Rakennus-kohteen. Rakennus-kohde koostuu RakennuksenOsa-kohteista.

RakennuksenVaruste: Rakennuksen pienemmät ulokkeet, esimerkiksi parvekkeet. Eivät voi itsenäisesti muodostaa Rakennus-kohdetta.

 

Kuva 7 Rakennus-kohde (kokonaisuus), RakennuksenOsa-kohteet (värilliset osat) ja RakennuksenVaruste-kohteet (valkoisella)
Kuva 7 Rakennus-kohde (kokonaisuus), RakennuksenOsa-kohteet (värilliset osat) ja RakennuksenVaruste-kohteet (valkoisella)

Rakennus-kohteina tallennetaan kaikki reaalimaailman rakennukset.

3.2.1. Muut kohteet RakennuksenOsa- tai RakennuksenVaruste-kohteina

Seuraavat muiden kohdeluokkien kohteet, joiden geometria on kiinni RakennuksenOsa-kohteen geometriassa, tallennetaan RakennuksenOsa-kohteina:

 • Torni
  • Rakennus-kohteen Korkeus-ominaisuustietoon arvoksi tornin korkeus
  • RakennuksenOsa-kohteen (torniosa) Korkeus-ominaisuustietoon arvoa ei tallenneta
  • RakennuksenOsa-kohteen (matalampi osa) Korkeus-ominaisuustietoon arvoksi kyseisen osan korkeus

Seuraavat muiden kohdeluokkien kohteet, joiden geometria on kiinni RakennuksenOsa-kohteen geometriassa, tallennetaan RakennuksenVaruste-kohteina:

 • Tilarakennelma, esim. katokset
 • Silta, esim. kahden RakennuksenOsa-kohteen yhdistävä kulkusilta
 • Laituri
 • Piippu
 • Pylväs
 • Portaat tai esteettomyysluiska; kun ne johtavat ainoastaan sisäänkäynnille
 • Luiska; kun se johtaa ainoastaan sisäänkäynnille
 • MuuRakenne
  • Koskee esim. käyttötarkoitusta Katsomo. Tiedon tuottaja käyttää harkintaa ja voi tarvittaessa tallentaa kohteen myös MuuRakenne-kohteena.

Rakennus-kohde koostuu RakennuksenOsa-kohteista ja RakennuksenVaruste-kohteista.

Kokonaisuus koostuu Kuva 7:n mukaisesti:

 • Yhdestä Rakennus-kohteesta
 • Vähintään yhdestä RakennuksenOsa-kohteesta
  • Ominaisuustiedot: Taulukko 2 ja Taulukko 5
   • Ominaisuustiedot kuvaavat kyseistä rakennuksen osaa
  • Geometriat
 • Nollasta, yhdestä tai useasta RakennuksenVaruste-kohteesta
  • Ominaisuustiedot: Taulukko 2 ja Taulukko 6
   • Ominaisuustiedot kuvaavat kyseistä rakennuksen varustetta
  • Geometriat

 

3.3.1. Rakennus-kohteen koostuminen RakennuksenOsa-kohteista

Lähtökohtaisesti Rakennus-kohde koostuu vain yhdestä RakennuksenOsa-kohteesta. Rakennus-kohteella on vain yksi RakennuksenOsa-kohde kun:

 • Rakennus-kohde on ominaisuustiedoiltaan homogeeninen.
 • Sellaisia ominaisuustietoja, jotka tekisivät Rakennus-kohteesta ominaisuustiedoltaan epähomogeenisen, ei ole saatavilla.

Rakennus-kohde koostuu useasta RakennuksenOsa-kohteesta kun:

 • RakennuksenOsa-kohteilla on toisistaan poikkeavia ominaisuustietoja jotka tekevät Rakennus-kohteesta ominaisuustiedoltaan epähomogeenisen (muusta rakennuksesta poikkeava Korkeus, SuhdeMaanpintaan, Kayttotarkoitus tai ReaalimaailmanKohteenAlkuPvm).

Kun Rakennus-kohde koostuu RakennuksenOsa-kohteista:

 • Kaikki RakennuksenOsa-kohteet ovat sisäisesti ominaisuustiedoiltaan homogeenisia.

 

3.3.2. Rakennus-kohteen jakaminen osiin tai muodostaminen osista

Rakennus-kohde voi koostua RakennuksenOsa-kohteista kahdella eri tavalla:

 • Rakennus voidaan jakaa osiin.
  • RakennuksenOsa-kohteen ominaisuustietoihin tallennetaan vain ne arvot jotka poikkeavat Rakennus-kohteen vastaavista arvoista.
 • Rakennus voidaan muodostaa osista.
  • Rakennus-kohteen ominaisuustiedoille ei anneta arvoja. Kaikkien ominaisuustietojen arvot tallennetaan kaikille RakennuksenOsa-kohteille.

Rakennus jaetaan osiin:

 • Jos rakennuksessa on vähintään kaksi osaa jotka erottuvat toisistaan korkeutensa vuoksi (Kuva 8).
  • Korkeuseron on oltava vähintään 10 metriä
   • Kaupunkialueilla osituksen saa tehdä kun korkeuserona on vähintään 3 metriä.
  • Rakennus-kohteen Korkeus-ominaisuustiedon arvoksi annetaan korkeamman osan korkeus. Korkeimman RakennuksenOsa-kohteen Korkeus-ominaisuustiedolle ei anneta arvoa, koska arvo on sama kuin Rakennus-kohteella. Matalammille RakennuksenOsa-kohteille annetaan tätä osaa tarkemmin kuvaava Korkeus-ominaisuustiedon arvo.
 • Jos rakennuksessa on kivijalkalinjan ulkopuolelle ilmassa ulottuva osa (Kuva 8).
  • Kun kaikki seuraavista ehdoista täyttyvät:
   • Osan on ulotuttava vähintään 0,5 metriä kivijalkalinjan ulkopuolelle.
   • Osan pinta-alan on oltava vähintään 2 m2.
   • Osan alla olevan vapaan tilan on oltava korkeudeltaan vähintään 3 metriä.
  • Rakennus-kohteen SuhdeMaanpintaan-ominaisuustiedon arvoksi annetaan ”Pinnalla”. Maan pinnalla olevan RakennuksenOsa-kohteen SuhdeMaanpintaan-ominaisuustiedolle ei anneta arvoa, koska arvo on sama kuin Rakennus-kohteella. RakennuksenOsa-kohteelle, joka ulottuu ilmassa kivijalkalinjan ulkopuolelle, annetaan SuhdeMaanpintaan-ominaisuustiedon arvoksi ”Pinnan yllä”.
 • Jos rakennuksessa on vähintään yksi osa joka sijaitsee maan pinnalla, ja vähintään yksi osa, joka sijaitsee maan pinnan yläpuolella tai alapuolella (Kuva 8 ja Kuva 9)
  • Rakennus-kohteen SuhdeMaanpintaan-ominaisuustiedon arvoksi annetaan ”Pinnalla”. RakennuksenOsa-kohteelle, joka on eri tasosijainnissa kuin Rakennus-kohde, annetaan SuhdeMaanpintaan-ominaisuuden arvoksi kyseistä osaa paremmin kuvaava arvo (”Pinnan alla” tai ”Pinnan yllä”).

Muut ominaisuustiedot eivät aiheuta lisää osittamista. Edellä mainituista syistä syntyneiden RakennuksenOsa-kohteiden ominaisuustiedoille annetaan arvot jos molemmat seuraavista ehdoista pätevät:

 • Arvot ovat tiedossa
 • Arvot poikkeavat Rakennus-kohteen vastaavien ominaisuustietojen arvoista.

Edellä mainituista syistä syntyneille RakennuksenOsa-kohteille annetaan ominaisuustiedoille ne arvot, jotka kuvaavat parhaiten syntyneitä osuuksia (suurin suhteellinen osuus osan pohjan pinta-alasta). Esimerkiksi jos syntyneessä RakennuksenOsa-kohteessa on kahta eri käyttötarkoitusta; ”Liikerakennus”: 60% osan pohjan pinta-alasta ja ”Asuinrakennus”: 40% osan pohjan pinta-alasta, kyseisen osan Kayttotarkoitus-ominaisuustiedon arvoksi annetaan ”Liikerakennus”.

 

Kuva 8 Rakennus jaetaan osiin jos rakennuksella on osa, joka ulottuu vähintään 0,5 metriä kivijalkalinjan ulkopuolelle (ylemmät kuvat vasemmalla) tai jos rakennuksella on osia, joilla on yli 10 metriä korkeuseroa (alemmat kuvat oikealla)...
Kuva 8 Rakennus jaetaan osiin jos rakennuksella on osa, joka ulottuu vähintään 0,5 metriä kivijalkalinjan ulkopuolelle (ylemmät kuvat vasemmalla) tai jos rakennuksella on osia, joilla on yli 10 metriä korkeuseroa (alemmat kuvat oikealla). Eri väreillä kuvatut osat ovat eri RakennuksenOsa-kohteiden LOD2-geometrioita.

 

Kuva 9 Rakennus jaetaan osiin jos rakennuksella on vähintään yksi osa joka sijaitsee maan pinnalla, ja vähintään yksi osa, joka sijaitsee maan pinnan yläpuolella tai alapuolella...
Kuva 9 Rakennus jaetaan osiin jos rakennuksella on vähintään yksi osa joka sijaitsee maan pinnalla, ja vähintään yksi osa, joka sijaitsee maan pinnan yläpuolella tai alapuolella. Eri väreillä kuvatut osat ovat eri RakennuksenOsa-kohteiden LOD2-geometrioita.

 

Rakennus muodostetaan osista:

 • Jos rakennuksessa on vähintään kaksi osaa, joilla on eri VTJ-PRT-tunnukset, mutta näistä osista koostuu selvästi yksi kokonainen rakennus.
  • Rakennus muodostetaan osista, jotka vastaavat VTJ-rakennuksia.
  • Rakennus-kohteelle annetaan seuraavat ominaisuustiedot
  • RakennuksenOsa-kohteille annetaan seuraavat ominaisuustiedot

 

3.3.3. Useita Rakennus-kohteita vai saman Rakennus-kohteen RakennuksenOsa-kohteita?

Joissakin tapauksissa voi olla haastavaa käsittää milloin on kyse useasta eri Rakennus-kohteesta ja milloin yhden Rakennus-kohteen eri RakennuksenOsa-kohteista. Tiedon tuottaja voi käyttää tapauskohtaista harkintaa. Tässä kuitenkin esimerkkejä yleisimmistä erityistapauksista:

 • Kerrostaloista muodostuva kortteli
  • Kortteliin kuuluvat rakennukset tallennetaan erillisinä Rakennus-kohteina.
 • Rivi- tai ketjutalot
  • Yksi rivi- tai ketjutalo on yksi Rakennus-kohde jos sillä on yksi VTJ-PRT-tunnus. Jos huoneistot ovat tiedossa, ne tallennetaan RakennuksenOsa-kohteina.
 • Laajennus, tapaus 1: Rakennusta on laajennettu. Uudella osalla on eri VTJ-PRT tunnus kuin alkuperäisellä rakennuksella. Laajennuksen jälkeen rakennukset osat muodostavat selkeästi yhden kokonaisen rakennuksen. Rakennuksen osat kiinnittyvät toisiinsa suoraan (ei katosta tai muuta RakennuksenVaruste-kohdetta välissä).
  • Tallennetaan yksi Rakennus-kohde, joka koostuu kahdesta RakennuksenOsa-kohteesta. RakennuksenOsa-kohteiden VTJ_PRT-ominaisuustiedoissa on eri arvot.
 • Laajennus, tapaus 2: Rakennusta on laajennettu. Uudella osalla on eri VTJ-PRT tunnus kuin alkuperäisellä rakennuksella. Rakennuksen osat kiinnittyvät toisiinsa välillisesti (välissä esim. katos tai muu RakennuksenVaruste-kohde).
  • Tallennetaan kaksi eri Rakennus-kohdetta.
 • Erilliset rakennukset joilla on sama VTJ-PRT-tunnus.
  • Jos rakennukset eivät ole mitenkään kiinni toisissaan, ne tallennetaan eri Rakennus-kohteina joilla on sama arvo VTJ_PRT-ominaisuustiedossa.
  • Jos rakennukset ovat kiinni toisissaan jonkin varusteen kautta, ne tallennetaan saman Rakennus-kohteen eri RakennuksenOsa-kohteina.
 • Maan pinnalta tarkasteltuna toisiinsa kiinnittymättömät rakennukset ovat maan pinnan alla yhteisen tilan kautta kiinni toisissaan.
  • Tallennetaan Kuva 7:n mukaisesti samaan Rakennus-kohteeseen kuuluvina RakennuksenOsa-kohteina.

Taulukko 5

Rakennus- ja RakennuksenOsa-kohteiden ominaisuustiedot. Tähän taulukkoon sisällytetty RHR-ominaisuustiedot. Näitä tietoja ei välttämättä tallennetta KMTK:aan. Kuitenkin tallennetaan vähintään VTJ_PRT-ominaisuustieto, jonka avulla tarvittaviin ominaisuustietoihin on pääsy VTJ-järjestelmässä. Tallennuspaikka on toistaiseksi selvityksessä.

Nimi

Määritelmä

Tyyppi

Arvot

Kayttotarkoitus

 

Luettelo

Asuinrakennus

Vapaa-ajan asuinrakennus

Liikerakennus

Toimistorakennus

Liikenteen rakennus

Hoitoalan rakennus

Kokoontumisrakennus

Opetusrakennus

Teollisuusrakennus

Varastorakennus

Palo- tai pelastustoimen rakennus

Maatalousrakennus

Muu rakennus

Ei tiedossa

Kokonaisala

 

Desimaaliluku

 

Kerrosala

 

Desimaaliluku

 

KerroslukuMaaPaalla

 

Kokonaisluku

 

KerroslukuMaanAlla

 

Kokonaisluku

 

Tilavuus

 

Kokonaisluku

 

ElinkaarenTila

 

Luettelo

Suunnitteilla

Rakenteilla

Käytössä (oletusarvo)

Ränsistynyt

Raunio

Purettu

Ei tiedossa

Hissi

 

Luettelo

Kyllä

Ei

Ei tiedossa

VerkostoliittymaKaasu

 

Luettelo

Kyllä

Ei

Ei tiedossa

VerkostoliittymaSahko

 

Luettelo

Kyllä

Ei

Ei tiedossa

VerkostoliittymaVesi

 

Luettelo

Kyllä

Ei

Ei tiedossa

VerkostoliittymaViemari

 

Luettelo

Kyllä

Ei

Ei tiedossa

Lammitystapa

 

Luettelo

Vesikeskuslämmitys

Ilmakeskuslämmitys

Suora sähkölämmitys

Uunilämmitys

Ei kiinteää lämmityslaitetta

Muu lämmitystapa

Ei tiedossa

Lammityspolttoaine

 

Luettelo

Kauko- tai aluelämpö

Kevyt polttoöljy

Raskas polttoöljy

Sähkö

Kaasu

Kivihiili, koksi, yms.

Puu

Turve

Maalämpö

Muu lämmityspolttoaine

Ei tiedossa

Korkeus

Absoluuttinen korkeus rakennuksen tai rakennuksen osan korkeimmasta kohdasta

Desimaaliluku

 

Lentoeste

 

Luettelo

Kyllä

Ei

Ei tiedossa

SuhdeMaanpintaan

 

Luettelo

Pinnalla

Pinnan alla 1

Pinnan alla 2

Pinnan alla 3

Pinnan alla 4

Pinnan alla 5

Pinnan yllä 1

Pinnan yllä 2

Pinnan yllä 3

Pinnan yllä 4

Pinnan yllä 5

Ei tiedossa

Vertikaalisuhde

Päällekkäisten RakennuksenOsa-kohteiden järjestysluku. Vierekkäiset osat saavat saman arvon. Ei Rakennus-kohteen ominaisuustieto.

Kokonaisluku

1 (alin), 2, 3, jne.

MuuID

Kohteen ID lähdejärjestelmässä

Merkkijono

 

VTJ_PRT

Väestötietojärjestelmän pysyvä rakennustunnus

Merkkijono

 

Taulukko 6

RakennuksenVaruste-kohteen ominaisuustiedot. Osa RakennuksenVaruste-kohteista on kohteita, jotka voivat rakennuksesta erillisinä muodostaa myös oman kohteensa jonkin muun kuin Rakennus-kohdeluokan ilmentymänä. Esimerkiksi katokset voivat olla myös Tilarakennelma-kohteita jos ne eivät ole kiinni RakennuksenOsa-kohteen geometriassa. Osa kohteista voi olla tallennettuna ainoastaan RakennuksenVaruste-kohteena.

Nimi

Määritelmä

Tyyppi

Arvot

Kayttotarkoitus

 

Luettelo

Parveke

Räystäsrakenne

Ulkotaso

Katos

Kattoikkuna tai -luukku

Portaat

Luiska

Hoitotaso- tai kulkurakenne

Tulisija tai savuhormi

Muu rakennuksen varuste

Ei tiedossa

Korkeus

Absoluuttinen korkeus rakennuksen varusteen korkeimmasta kohdasta

Desimaaliluku

 

Lentoeste

 

Luettelo

Kyllä

Ei

Ei tiedossa

SuhdeMaanpintaan

 

Luettelo

Pinnalla

Pinnan alla 1

Pinnan alla 2

Pinnan alla 3

Pinnan alla 4

Pinnan alla 5

Pinnan yllä 1

Pinnan yllä 2

Pinnan yllä 3

Pinnan yllä 4

Pinnan yllä 5

Ei tiedossa

Vertikaalisuhde

Päällekkäisten RakennuksenOsa-kohteiden järjestysluku. Vierekkäiset osat saavat saman arvon. Ei Rakennus-kohteen ominaisuustieto.

Kokonaisluku

1 (alin), 2, 3, jne.

MuuID

Kohteen ID lähdejärjestelmässä

Merkkijono

 

Taulukko 7

RakennuksenVaruste-kohteen käyttötarkoitusten määritelmät. Käyttötarkoituksille on vastaavat nimikkeet BIM-nimikkeistössä, mikä mahdollistaa RakennuksenVaruste-kohteiden muodostamien suunnitelmamalleista.

Nimi

Määritelmä

Parveke

Rakennukseen liittyvä tila, jonka sivuista vähintään yksi on eristämätön, ulkoilmaan avoin. Sisältää pilarit, laatat, kattolaatat, pielet ja kaiteet.

Räystäsrakenne

Rakennuksen vesikaton osa, joka ulottuu ulkoseinän ulkopinnan ulkopuolelle.

Ulkotaso

Ulkotaso, maanpinnan terassi, kattoterassi, luhtikäytävä tai rakennuksen ulkopuolella sijaitseva jatke.

Katos

Vähintään yhdeltä sivulta avoin tila.

Kattoikkuna tai -luukku

Katolla oleva kattolyhtymäinen ikkuna tai -luukku

Portaat

Koostuu kahdesta tai useammasta askelmasta

Luiska

Ajoluiska joka johtaa rakennuksen sisälle

Hoitotaso- tai kulkurakenne

Kulkemiseen tai tavaran lastaamiseen ja purkuun käytettävä tasomainen rakenne joka ei ole osa lämmitettyä rakennusta (lämmitetyt kulkurakenteet RakennuksenOsa-kohteina).

Tulisija tai savuhormi

Piipun tai hormin osa, joka ulottuu ulkokaton yläpuolelle

Muu rakennuksen varuste

Muu rakennuksen varuste, esim. luiska

Ei tiedossa

Rakennuksen varusteen käyttötarkoitus ei ole tiedossa

Rakennus-kohteelle ei voi tallentaa geometrioita.

RakennuksenOsa-kohteelle voidaan tallentaa seuraavat geometriat:

 • 2,5D-geometriat (vain yksi seuraavista)
  • Piste (vain erityistapauksessa)
  • Pinta
 • 3D-geometriat
  • LOD0
  • LOD1
  • LOD2
  • LOD3

 

3.5.1. Piste-geometria

Piste-geometria tallennetaan vain kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Kun Rakennus-kohteella on vain yksi RakennuksenOsa-kohde
 • Kun RakennuksenOsa-kohteella ei ole 2,5D-Pinta-geometriaa (esim. jotkut tuulivoimalat on tallennettu vain pisteinä)

Piste-geometria tallennetaan rakennuksen keskipisteeseen.

 

3.5.2. Pinta-geometria

Pinta-geometria tallennetaan RakennuksenOsa-kohteille. Rakennuksen Pinta-kokonaisgeometria muodostuu siihen kuuluvien RakennuksenOsa-kohteiden Pinta-geometrioista.

Pinta-kokonaisgeometria muodostuu:

 • Kaikista RakennuksenOsa-kohteiden Pinta-geometrioista (Kuva 10, Kuva 11 ja Kuva 12)
 • RakennuksenOsa-kohteiden geometrioita yhdistävistä RakennuksenVaruste-kohteiden 2,5D-geometrioista (esim. rivitalossa asuntojen välissä olevat katokset) (Kuva 11)
  • Myös ne RakennuksenVaruste-kohteiden geometriat jotka yhdistäisivät kahden eri rakennuksen RakennuksenOsa-kohteiden geometriat jos ne olisivat samassa korkeustasossa
   • Rakennuksen varuste liitetään rakennukseen seuraavien sääntöjen mukaan:
    • Ensisijaisesti siihen rakennukseen joka tiedetään varusteen ”omistajaksi”
    • Toissijaisesti Tilavuus-ominaisuustiedoltaan suurempaan rakennukseen
    • Tarvittaessa arpomalla
 • Yli 30 metriä korkeiden RakennuksenVaruste-kohteiden (esim. teollisuusrakennuksen piippu) Pinta-geometrioista (Kuva 11 ja Kuva 12)
 • Pinta-alaltaan vähintään 25 m2 kokoisten RakennuksenVaruste-kohteiden Pinta-geometrioista (esim. huoltoasemien katokset) (Kuva 11 ja Kuva 12). Huom. Kunnat voivat tallentaa pienempiäkin mutta ne tulisi karsia pois KMTK:ssa.
 • Niistä RakennuksenVaruste-kohteiden Pinta-geometrioista, jotka yhdistävät edellä mainitut pinta-alaltaan vähintään 25 m2 tai korkeudeltaan yli 30 metriä korkeat RakennuksenVaruste-kohteiden geometriat RakennuksenOsa-kohteiden geometrioihin (Kuva 11)

Rakennuksen kokonaisgeometriassa jätetään mallintamatta:

 • Muut kuin edellisessä listassa mainitut RakennuksenVaruste-kohteet
 • Mallintamatta jätettäviä RakennuksenVaruste-kohteiden geometrioita ei saa sisällyttää osiksi RakennuksenOsa-kohteiden geometrioita (on poistettava kokonaan geometriasta).

RakennuksenOsa- ja RakennuksenVaruste-kohteiden Pinta-geometriat ovat vaakatasoisia pintoja. Kaikkien RakennuksenOsa-kohteiden Pinta-geometriat mallinnetaan kokonaisina. Päällekkäin olevien RakennuksenOsa-kohteiden geometriat leikkaavat kokonaan tai osittain. Vierekkäin olevien RakennukseOsa-kohteiden Pinta-geometriat eivät leikkaa (Kuva 12). Ne kiinnittyvät/solmuttuvat toisiinsa reunaviivasta (Kuva 10).

Pintojen reunaviiva muodostuu seuraavalla tavalla (Kuva 10 ja Kuva 12):

 • Rakennuksen ulkolaidoilla kivijalkalinjasta (ei räystään)
 • Jos SuhdeMaanpintaan-ominaisuustietona on ”Pinnan yllä”
  • Rakennuksen ulkolaidoilla suurimman 2D-laajuuden mukaisesti ilman räystästä

Pinnan korkeus (Kuva 10 ja Kuva 12):

 • Kaikki samaan Rakennus-kohteeseen kuuluvien RakennuksenOsa- ja RakennuksenVaruste-kohteiden geometriat mallinnetaan samaan korkeustasoon
  • Alin korkeus kaikkien RakennuksenOsa- ja RakennuksenVaruste-kohteiden kulmapisteiden ja maanpinnan leikkauksessa
  • Vaikka rakennus olisi kokonaan ilmassa (esim. pilareiden varassa), korkeudeksi tulee edellä mainittu alimpaan kulmapisteen ja maan pinnan leikkauksen korkeuteen.

 

Kuva 10 Eri väreillä kuvatut osat ovat eri RakennuksenOsa-kohteiden 2,5D-Pinta-geometrioita...
Kuva 10 Eri väreillä kuvatut osat ovat eri RakennuksenOsa-kohteiden 2,5D-Pinta-geometrioita. Jos kivijalkalinjan ulkopuolelle ulottuva osa ei ulotu vähintään 0,5 metriä kivijalkalinjan ulkopuolelle, kyseinen osa sisällytetään maan pinnalla olevan osan geometriaan. Jos osa ulottuu vähintään 0,5 metriä kivijalkalinjan ulkopuolelle, kyseiselle osalle tallennetaan oma 2,5D-Pinta-geometria. Kun Rakennus-kohde koostuu useasta RakennuksenOsa-kohteesta, kaikkien osien 2,5D-Pinta-geometriat mallinnetaan samalle korkeustasolle maanpinnan ja kulmapisteiden alimpaan leikkauskohtaan.

 

Kuva 11 Kahden Rakennus-kohteen RakennuksenOsa-kohteiden 2,5D-Pinta-geometriat...
Kuva 11 Kahden Rakennus-kohteen RakennuksenOsa-kohteiden 2,5D-Pinta-geometriat. Tässä tapauksessa piipun (RakennuksenVaruste) geometria sisältyy kokonaisgeometriaan koska sen korkeus on yli 30 metriä. Kylmän kulkurakenteen (RakennuksenVaruste) geometria sisältyy kokonaisgeometriaan, koska se yhdistäisi kahden eri Rakennus-kohteen RakennuksenOsa-kohteen geometriaa, jos geometriat olisivat samalla korkeustasolla. Huomaa, että geometriat eivät yhdisty, koska pinnat ovat eri korkeustasolla, koska kyseessä on kaksi eri Rakennus-kohdetta kaltevalla maanpinnalla. Tästä huolimatta kulkurakenne tulee mallintaa. Katoksen (RakennuksenVaruste) geometria sisältyy kokonaisgeometriaan, koska sen pinta-ala on yli 25m2.

 

Kuva 12 Eri väreillä kuvatut osat ovat eri RakennuksenOsa-kohteiden 2,5D-Pinta-geometrioita...
Kuva 12 Eri väreillä kuvatut osat ovat eri RakennuksenOsa-kohteiden 2,5D-Pinta-geometrioita. Valkoisella kuvatut osat ovat RakennuksenVaruste-kohteiden 2,5D-Pinta-geometrioita. Kaikkien RakennuksenOsa-kohteiden geometriat mallinnetaan kokonaisina. Päällekkäin olevien RakennuksenOsa-kohteiden geometriat leikkaavat kokonaan tai osittain.

 

3.5.3. 3D-geometrioiden muodostaminen

3D-geometrioiden muodostamisohjeet liitetään tähän kun ne valmistuvat.

Ohjeiden luonnos on nähtävissä erillisessä 3D-dokumentissa.

Rakennus-kohteelle voidaan muodostaa KMTK-ID:n avulla yhteys seuraaviin kohteisiin:

 • Sisäänkäynti
  • Ei vaatimuksia, ei rajoituksia
 • Osoite
  • Ei vaatimuksia, ei rajoituksia
 • Paikannimi
  • Yhteys enintään yhteen MML:n paikannimirekisterin Paikka-kohteeseen (PNRpaikkaID)