Kooste osoitetietojen laadunparannustyötä koskevasta markkinavuoropuhelusta

17.5.2018

Järjestimme 15.5. Osoitteet-osahankkeen markkinavuoropuhelun. Tässä kooste ja vastauksia tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin.

Paikkatietoalustan Osoitteet-osahankkeen yhteyteen on suunniteltu kuntien osoitetietojen laadunparannusta. Ajatuksena on pilotoida erilaisia, mahdollisesti kokeileviakin menetelmiä yhdessä sellaisten kuntien kanssa, joissa tehtävällä osoiteparannustyöllä on hyvää vaikuttavuutta. Yrityksiä pyydettiin mukaan 15.5. järjestettyyn markkinavuoropuheluun, jossa haettiin yhteistä pohjaa ja jaettiin tietoa nykyisestä tilanteesta. Lisätietoa markkinavuoropuhelutilaisuudesta löydät tästä

Tietopyyntö, joka on avoinna 20.5. saakka, ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus vaan mahdollisuus yrityksille kertoa, miten työ kannattaisi toteuttaa ja millaisin reunaehdoin se voisi olla mahdollista.

  • Tutustu tietopyyntöön
  • Pyydä tilaisuudessa jaossa ollut powerpoint-aineisto Paula Ahonen-Rainiolta (@maanmittauslaitos.fi). Julkaisujärjestelmässä olevan virheen vuoksi aineistoa ei ollut mahdollista ladata nähtäväksi verkkoon. Korjaamme vikaa parhaillaan.  

Tietopyynnön kysymykset, joihin pyydetään vapaamuotoista vastausta: 

  • Millaisella toimintamallilla järjestelmätoimittaja voisi toteuttaa laadunparannustyötä mukaan lukien yhteistyö kunnan kanssa?
  • Miten laadunparannustyön tulosta voidaan mitata? 
  • Miten pitäisi valita kunnat, joihin laadunparannus kohdennetaan?
  • Minkälaista hinnoittelumallia hankinnalle voisi ehdottaa?

Markkinavuoropuhelussa nousi esille seuraavat kysymykset ja tarkennukset:

Nyt on siis tarkoitus keskittyä rakennusten osoitteisiin?
Kyllä, kunnan olemassa oleviin rakennusten ja mahdollisesti alueiden osoitteisiin. Sisäänkäyntejä ja kulkupisteitä ei käsitellä tässä yhteydessä. 

Kun asuinrakennukselle on olemassa osoite, niin kunta on haluton vaihtamaan osoitetta, vaikka se olisi teknisesti väärä. Siitä seuraa paljon työtä eri osapuolille.
Virheellisesti kirjatut osoitteet on tarkoitus saada korjattua. Sen sijaan tarkoitus ei ole ryhtyä osoitteistamaan kohteita, esimerkiksi nimeämään yksityisteitä tai antamaan saariosoitteita tai muuttamaan osoitenumeroita.

Useat kaupungit sijoittavat osoitteen sijaintipisteen kiinteistölle kadun varteen, ei rakennuksen kohdalle.
Tämä voidaan katsoa alueen osoitteeksi. Oikea kiinteistö löytyy näin.

Miten isosta kuntajoukosta pilotoinnissa voisi olla kyse?
5 - 15 kunnasta. Ehkä isommasta, jos löytyisi todella tehokas prosessi.

Näkyykö Hätäkeskuslaitoksen tekemässä osoitetietojen selvityksessä ero taajaman ja ei-taajaman välillä?
Ei näy, eikä tätä tiettävästi ole laskennallisesti analysoitu.

Onko hätäkeskuslaitos tilastoinut esim. missä kunnissa pelastustoimen on haastavampaa löytää kohteisiin?
Ei tietääksemme ole.

Varmaan olisi hyvä saada myös kunnan mielipide mukaan. 
Laadunparannuksessa on välttämätöntä, että kunta on sitoutunut mukaan. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan vaadita kuntakumppaneiden listaa, vaan tietopyynnössä pyydetään ideoita ja ajatuksia mahdollisesta toteutuksesta ja menetelmistä, joita voidaan soveltaa eri kunnissa.

Miten suureen laadunparannukseen tulee päästä?
Se ei voi olla 100%. Aikataulu, jossa epäselvien tapauksien vaatima työ kunnassa suoritetaan, muodostaa haasteen. Siksi mahdollinen hankinta keskittyy toimittajan tekemään työhön. 

Lisäksi voi olla vaikea tunnistaa, milloin kaikki puutteet ja virheet on löydetty ja osoitetiedot korjattu oikein. Siksi yksi tietopyynnön kysymyksistä koskeekin laadunparannustyön tuloksen mittaamista.

Oliko laadunparannuksen aikataulusta tietoa?
Tavoitteena on edetä mahdollisimman ripeällä aikataululla. Tietopyyntöön annetut vastaukset käsitellään heti 21.5 alkavalla viikolla, ja jos hankinnalle löytyy edellytykset, valmistelu käynnistetään nopeasti. Pilotti tai pilotit pyritään saamaan ajoissa käyntiin. Paikkatietoalusta-hanke päättyy vuoden 2019 loppuun, joten tämä on ehdoton takaraja. 

Siirretäänkö parannetut osoitetiedot osoitetietojärjestelmään?
Tärkeää on, että kunnan tietojärjestelmässä olevat osoitetiedot paranevat. Sieltä ne koostetaan valtakunnalliseen osoitetietovarantoon - osoitetietovarannossa ei voi olla poikkeavaa tietoa kuntaan nähden.

Vastauksena Hanki-järjestelmän kautta esitettyyn kysymykseen kiinteistöjen osoitetietojen saamisesta rajapintapalveluna KTJ:stä: kiinteistötietojärjestelmässä ei ole kiinteistöjen osoitteita.

Vuoropuhelussa todettiin, että tietopyynnössä voi hyvin tuoda esiin myös epäonnistumisen mahdollisuuksia ja kokemuksia siitä, miten ei ainakaan kannata lähteä laadunparannusta edistämään. Tämä kaikki tieto on tärkeää, jotta valmistelussa voidaan ottaa huomioon mahdollisimman monia seikkoja.

Radikaalejakin ideoita eri tavoista ja menetelmistä osoitetietojen laadun parantamiseksi kannattaa esittää, koska kaikkia vaihtoehtoja tullaan harkitsemaan, ja on myös mahdollista, että lähdetään kokeilemaan täysin uutta toimintatapaa. Ei ole poissuljettu, että tämän vuoropuhelun seurauksena olisi innovatiivinen hankinta. 

Tässä vaiheessa laadunparannusta pilotoidaan, ja mitä tuloksekkaampia toimintatapoja löydetään, sitä varmemmalla pohjalla toiminnalle voidaan etsiä jatkoa.